ഒന്നുമുതൽ നൂറുവരെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ എത്ര 9 ഉണ്ട് – with Answer

Malayalam Math Puzzle

ഒന്നുമുതൽ നൂറുവരെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ എത്ര 9 ഉണ്ട്

ഉത്തരം


20

Explanation

ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള 9 താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു

 • 9
 • 19
 • 29
 • 39
 • 49
 • 59
 • 69
 • 79
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 99 (99 is counted two times as there are two 9’s in 99)

Leave a Reply

Your email address will not be published.