ആളുകൾ ഏറ്റവും കുറച്ചു ഉറങ്ങുന്ന മാസം ഏതാണ്? | Answer

Kurach urangunna maasam

കുസൃതി ചോദ്യം

ആളുകൾ ഏറ്റവും കുറച്ചു ഉറങ്ങുന്ന മാസം ഏതാണ് ?

ഉത്തരം


ഫെബ്രുവരി (കാരണം, ഫെബ്രുവരി മാസം 28 ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളു)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *