ആനയുടെ അത്ര വലിപ്പവും എന്നാൽ തീരെ ഭാരവും ഇല്ലാത്ത സാധനം ഏത്

malayalam kusruthi chodyam 2021

കുസൃതി ചോദ്യം

ആനയുടെ അത്ര വലിപ്പവും എന്നാൽ തീരെ ഭാരവും ഇല്ലാത്ത സാധനം ഏത്…?

ഉത്തരം


ആനയുടെ നിഴൽ

Leave a Reply

Your email address will not be published.