ആണിന് ഇത് ഒന്നേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ പെണ്ണിന് ഇത് രണ്ടെണ്ണമുണ്ട്

ഉത്തരം പറയാമോ ?

ആണിന് ഇത് ഒന്നേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ
പെണ്ണിന് ഇത് രണ്ടെണ്ണമുണ്ട്

ഉത്തരം


“ണ” എന്ന അക്ഷരം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *