ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ജാർ | ഉത്തരം പറയൂ…

ishtamallatha jar

കുസൃതി ചോദ്യം

ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ജാർ

ഉത്തരം പറയൂ…

ഈ ചോദ്യത്തിന് ഒരു രസകരമായ ഉത്തരം കിട്ടിയെങ്കിൽ, താഴെ കമന്റ് ചെയ്യൂ

ഉത്തരം


ബേജാർ

2 Replies to “ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ജാർ | ഉത്തരം പറയൂ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published.