ആവി പിടിച്ചപ്പോൾ ഒരാൾ വടിയായി? – with Answer

Aavi pidichappol vadiyaayi

കുസൃതി ചോദ്യം

ആവി പിടിച്ചപ്പോൾ ഒരാൾ വടിയായി?

ഉത്തരം


പുട്ട്

One Reply to “ആവി പിടിച്ചപ്പോൾ ഒരാൾ വടിയായി? – with Answer”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *