ദോശ ചുടാൻ എടുക്കുന്ന മരം ഏതാണ്?

dosa chudan maram

ദോശ ചുടാൻ എടുക്കുന്ന മരം ഏതാണ്?

ഇത് ഒരു കുസൃതി ചോദ്യമാണ്. ആലോചിച്ചു ഉത്തരം കണ്ടുപിക്കുക.

ശെരി ഉത്തരം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ഉത്തരം


മാവ്

Leave a Reply

Your email address will not be published.