എന്നോട് ചിരിച്ചാൽ ഞാനും ചിരിക്കും | കുസൃതി ചോദ്യം

Ennodu chirichal chodyam

കുസൃതി ചോദ്യം : ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഉത്തരം പറയുക.

എന്നോട് ചിരിച്ചാൽ ഞാനും ചിരിക്കും…
പക്ഷെ തള്ളിയിട്ടാൽ ഞാൻ മരിക്കും…

ഉത്തരം പറയാമോ ?

ഉത്തരം


കണ്ണാടി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *