ഏത് ചോദ്യത്തിൻറെ ഉത്തരമാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്?

marikkondirikkunna utharam

കുസൃതി ചോദ്യം

ഏത് ചോദ്യത്തിൻറെ ഉത്തരമാണ് ഓരോ നിമിഷവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്

ഉത്തരം പറയാമോ? ശെരി ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യൂ

ഉത്തരം


ഇപ്പോൾ സമയം എത്ര ആയി

One Reply to “ഏത് ചോദ്യത്തിൻറെ ഉത്തരമാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്?”

Leave a Reply

Your email address will not be published.