ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുക ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരം?

find the alphabet kusruthi chodyam

കുസൃതി ചോദ്യം

ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുക ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരം ഏത് ?

ഉത്തരം


C‘ – ആണ് ഉത്തരം

Explanation

C എന്ന അക്ഷരം ബീഡിയുടെ (B, D) ഇടയിൽ ആയതുകൊണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.