ഈ കിച്ചന്റെ ചാവി കിച്ചണിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. കണ്ടുപിടിക്കാമോ? – with Answer

Find the key puzzle

ഈ കിച്ചന്റെ ചാവി കിച്ചണിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. എവിടെയെന്നു കണ്ടുപിടിച്ചു സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് അയക്കുക. 24മണിക്കൂർ സമയം ???

ഉത്തരം


താക്കോൽ ബിയർ ഗ്ലാസ്സിനുള്ളിൽ ഉണ്ട് .

find the key puzzle answer

Leave a Reply

Your email address will not be published.