ഗൂഗിളിനെ പട്ടി കടിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

kusruthi chodyam funny

10 സെക്കന്റിനുള്ളിൽ ഈ കുസൃതി ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാമോ ?

ഗൂഗിളിനെ പട്ടി കടിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും.

ഉത്തരം


ഗൂഗിൾ പേ (Google Pay)

Leave a Reply

Your email address will not be published.