ഇതിൽ എത്ര സമചതുരം ഉണ്ടെന്നു പറയാമോ? | with Answer

Find squares puzzle

ബുദ്ധി ഉണ്ടോന്ന് നോക്കട്ടെ .. ഇതിൽ എത്ര സമചതുരം ഉണ്ടെന്നു പറയാമോ …??
96% പേർ പങ്കെടുത്തു പരാജയപ്പെട്ടു.
ഇനി നിങ്ങളുടെ ഊഴം വരൂ വരൂ
ബുദ്ധി ഉണ്ടോന്നു നോക്കട്ടെ ….

ഉത്തരം


50 സമചതകുരങ്ങൾ

One Reply to “ഇതിൽ എത്ര സമചതുരം ഉണ്ടെന്നു പറയാമോ? | with Answer”

Leave a Reply

Your email address will not be published.