ഇടുമ്പോൾ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും, ഇട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൂസ് ആയിരിക്കും

Idumbol Tight Kusruthi Chodyam

കുസൃതി ചോദ്യം

ഇടുമ്പോൾ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും
ഇട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൂസ് ആയിരിക്കും

എന്തായിരിക്കും ?

ഉത്തരം


വള

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *