ഇതിൽ നാലാമത്തെ ഉത്തരം എന്താണ് ? with Answer | കണക്കു ചോദ്യം

Math Puzzle Malayalam

ഇതിൽ നാലാമത്തെ ഉത്തരം എന്താണ്?

ഉത്തരം


61 ആണ് നാലാമത്തെ ഉത്തരം

ഉത്തരം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം

Assume,

x = Grey Dot
y = Black Dot

ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഉത്തരം :
3x + y = 56
x + 3y = 48

y = 11
x = 15

മൂന്നാമത്തെ ഉത്തരം :
Let White Dot = z

2z + 11 + 15 = 66
അപ്പോൾ z = 20

നാലാമത്തെ ഉത്തരം :
2x + y + z
=> 2 x 15 + 11 + 20
=> 30 + 20 + 11
=> 61

Leave a Reply

Your email address will not be published.