ഇതൊരു കുസൃതി ചോദ്യമാണ്

ഇതൊരു കുസൃതി ചോദ്യമാണ്

ഇതൊരു കുസൃതി ചോദ്യമാണ്

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സാധാരണയായി ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ അവർക്കിരിക്കാൻ ഒരു കസേരിട്ടു കൊടുക്കും. മറിച്ചു ഒരു സ്റ്റൂളിട്ടു കൊടുത്താൽ അവർ ഇരിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണമെന്ത് ?

ഉത്തരം


മറിച്ചു ഇട്ട സ്റ്റൂളിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *