ജീവനില്ലാത്ത എനിക്ക് അഞ്ചു വിരലുകൾ ഉണ്ട്. ആരാണ് ഞാൻ?

5-fingers-puzzle

കുസൃതി ചോദ്യം

ജീവനില്ലാത്ത എനിക്ക് അഞ്ചു വിരലുകൾ ഉണ്ട്.
ആരാണ് ഞാൻ?

ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ കമൻ്റ് ചെയ്യൂ…

ഉത്തരം


കൈയ്യുറ (Glove)

Leave a Reply

Your email address will not be published.