കാലുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിച്ച് തല കൊണ്ട് മൊട്ടയിടും | Kadamkadha

kadamkadha answer

കടംകഥ

കാലുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിച്ച്
തല കൊണ്ട് മൊട്ടയിടും

ഉത്തരം


തെങ്ങ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *