കണക്കിലുള്ള രണ്ടു ശരീര ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാമോ ?

kanakkilulla shareerabhagangal

കുസൃതി ചോദ്യം ഉത്തരം

കണക്കിലുള്ള രണ്ടു ശരീര ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാമോ ?

ഉത്തരം


കാൽ, അര

Leave a Reply

Your email address will not be published.