കട്ടക്ക് കൂടെ നിൽക്കുന്ന പഴം ഏതാണ് ?

koode nilkkunna pazham

കുസൃതി ചോദ്യം

കട്ടക്ക് കൂടെ നിൽക്കുന്ന പഴം ഏതാണ് ?

ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ താഴെ കമൻ്റ് ചെയ്യൂ..

ഉത്തരം


സപ്പോട്ട

Leave a Reply

Your email address will not be published.