കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇല ഏതാണ് ? – With Answer

kudikkavunna ila

കുസൃതി ചോദ്യം

കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇല ഏതാണ് ?

ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാമോ ?

ഉത്തരം


തേയില

Leave a Reply

Your email address will not be published.