കുളിക്കാൻ പോയപ്പോൾ സുന്ദരി… കുളിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഗർഭിണി

kulikkan poyappol sundari

കുസൃതി ചോദ്യം

കുളിക്കാൻ പോയപ്പോൾ സുന്ദരി…
കുളിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഗർഭിണി…

ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യൂ.

ഉത്തരം

പപ്പടം


കൂടുതൽ കുസൃതി ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.


Leave a Reply

Your email address will not be published.