ഒരാളോട് വളരെ വിഷമമുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ കിണറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങി !

kusruthi chodyam utharam 2021

കുസൃതി ചോദ്യം
ഒരാളോട് വളരെ വിഷമമുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ കിണറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങി !

എന്തിന് ?

ഉത്തരം


ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ

Leave a Reply

Your email address will not be published.