ഒറ്റ വിരൽ കൊണ്ട് അഞ്ചാറു പേരെ മുകളിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയും!

Mukalil ethikkum puzzle

കുസൃതി ചോദ്യം

ഒറ്റ വിരൽ കൊണ്ട് അഞ്ചാറു പേരെ മുകളിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയും!
Superman അല്ല Spiderman അല്ല. ഞാൻ ആര്?

ഉത്തരം


ലിഫ്റ്റ്


Leave a Reply

Your email address will not be published.