കുത്തും കോമയും വന്നാൽ എന്ത് വിളിക്കും? | with Answer

kuthum komayaum answer

കുത്തും കോമയും വന്നാൽ എന്ത് വിളിക്കും?

ഈ ലോക്കഡൗണിൽ ഏറ്റവും അധികം വൈറൽ ആയ കുസൃതി ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. ഇതിന്റെ ഉത്തരം അറിയാവുന്നവർ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക.

ശേരിയുത്തരം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

ഉത്തരം


ഡോട്ട് കോം

2 Replies to “കുത്തും കോമയും വന്നാൽ എന്ത് വിളിക്കും? | with Answer”

Leave a Reply

Your email address will not be published.