കുട്ടിക്കാലത്തു നീന്തി കളിക്കും മുതിർന്നവരായാൽ ചാടി കളിക്കും

kuttikkalathu neenthi kalikkum

കുസൃതി ചോദ്യം

കുട്ടിക്കാലത്തു നീന്തി കളിക്കും
മുതിർന്നവരായാൽ ചാടി കളിക്കും
ആര് ?

ഉത്തരം


തവള

Leave a Reply

Your email address will not be published.