ലോകത്തിലെ ശക്തിശാലിയായ ഒരാൾക്ക് പോലും പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല

kusruthi chodyam image

കുസൃതി ചോദ്യം

ലോകത്തിലെ ശക്തിശാലിയായ ഒരാൾക്ക് പോലും പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റാത്ത ഭാരമില്ലാത്ത വസ്തു ഏത് ?

ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ താഴെ കമൻ്റ് ചെയ്യൂ…

ഉത്തരം


ശ്വാസം

Leave a Reply

Your email address will not be published.