മധുരമുള്ള കറി ഏതാണ്? – കുസൃതി ചോദ്യം Answer

maduram ulla curry

കുസൃതി ചോദ്യം

മധുരമുള്ള കറി ഏതാണ് ?

ഉത്തരം


ബേക്കറി (Bakery)

ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് അവരെ ചല്ലന്ജ് ചെയ്യൂ. കൂടുതൽ കുസൃതി ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Leave a Reply

Your email address will not be published.