നടക്കുമ്പോൾ നിലത്തു കിടക്കും | അത് എടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടും

nadakkumbol nilathu kidakkum answer

നടക്കുമ്പോൾ നിലത്തു കിടക്കും
അത് എടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടും
പൊട്ടിയാൽ തിന്നും
തിന്നാൽ ചുവക്കും
ചുവന്നാൽ തുപ്പും
തുപ്പിയാൽ കറുക്കും
കറുത്താൽ പൊടിക്കും
പൊടിച്ചാൽ വെളുക്കും

ഉത്തരം പറയാമോ??? ​

ഉത്തരം


പുളി (താഴെ വീണു കിടക്കുന്ന പഴുത്ത പുളി)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *