നമുക്ക് സ്വന്തം ആയതിനെ മറ്റുള്ളവർ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കും

kusruthi chodyam utharam

കുസൃതി ചോദ്യം

നമുക്ക് സ്വന്തം ആയതിനെ മറ്റുള്ളവർ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കും..?

ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ താഴെ കമെൻറ് ചെയ്യൂ

ഉത്തരം


പേര് (Name)

One Reply to “നമുക്ക് സ്വന്തം ആയതിനെ മറ്റുള്ളവർ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കും”

Leave a Reply

Your email address will not be published.