നിറം വെളുപ്പ് ആഘോഷ വേളകളിൽ ആണ് ഞാൻ താരം | Answer

niram velupp

കുസൃതി ചോദ്യം

നിറം വെളുപ്പ്
ആഘോഷ വേളകളിൽ ആണ് ഞാൻ താരം ആകുന്നത്
എൻ്റെ പേരിൽ പ്രശസ്‌തമായ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട്
ഒന്ന് നീട്ടിവിളിച്ചാൽ ഒരു പണി ആയുധം

ഉത്തരം


തുമ്പ

Leave a Reply

Your email address will not be published.