ഓണപ്പരീക്ഷ 2022 | ഇന്ന് കിട്ടിയ രസകരമായ ഒരു വാട്ട്സ്ആപ് സന്ദേശം.

Onappareeksha 2022

ഇന്ന് കിട്ടിയ രസകരമായ ഒരു വാട്ട്സ്ആപ് സന്ദേശം..

ഓണപ്പരീക്ഷ 2022

 1. അത്തം ————- നു പൊന്നോണം
  ( പത്തിന് , പത്തരക്ക് , പതിനൊന്നേ കാലിന് )
 2. —————ലിയുടെ ഓര്‍മ്മക്ക് വേണ്ടിയാണ് മലയാളികള്‍ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത്-
  ( മാവേ, പ്ലാവേ, ബ്രൂസ് )
 3. അത്തം പത്തിന് ——————- ണം
  ( പോന്നോ , വന്നോ, പൊക്കോ )
 4. —————— വിറ്റും ഓണം ഉണ്ണണം
  ( കാര്‍, പറമ്പ്, കാണം)
 5. ഓണത്തപ്പനെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നമ്മള്‍ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ”ഓണത്തപ്പാ —————————”
  ( സ്ലിം ബ്യൂട്ടീ, കുടവയറാ, സിക്സ് പായ്ക്കെ )
 6. മാവേലി നാട് വാണിടും കാലം മാനുഷരെല്ലാം —————– പോലെ
  ( 1 , 2.5 , 7.98 )
 7. മാവേലിയെ പാതാളത്തില്‍ ചവിട്ടി തഴ്ത്തിയത്തിനു നമ്മള്‍ വിഷമിക്കുന്നതിന് പകരം പൂക്കളം ഇടുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അഞ്ചു വരിയില്‍ കുറയാതെ ഉപന്യസിക്കുക.
 8. ‘ചിങ്ങമാസം വന്നു ചേര്‍ന്നാല്‍ നിന്നെ ഞാനെന്‍ സ്വന്തമാക്കും’ ;– കവി എന്തിനാണ് ചിങ്ങമാസം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിശദമാക്കുന്ന ഒരു ഖണ്ഡിക എഴുതുക.

ANSWERS


 1. പത്തിന്
 2. മാവേ
 3. പോന്നോ
 4. കാണം
 5. കുടവയറാ
 6. 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.