ഒരാൾ കടൽ കാണാൻ പോയി. പെട്ടന്ന് അയാൾ നിൽക്കുന്നിടത്തു വെള്ളം കയറി | Answer

sharechat kusruthi chodyam

കുസൃതി ചോദ്യം

ഒരാൾ കടൽ കാണാൻ പോയി. പെട്ടന്ന് അയാൾ നിൽക്കുന്നിടത്തു വെള്ളം കയറി.
അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു 4G സിമ്മും 3G സിമ്മും മാത്രമേ ഉള്ളു…
അയാൾ എങ്ങനെ രക്ഷപെട്ടു..?

ഉത്തരം


4G സിമ്മിൽ നിന്ന് 3G കുറച്ചാൽ 1G (വഞ്ചി) കിട്ടും. അതിൽ കയറി രക്ഷപെട്ടു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *