ഒരു ബസ്സിൽ നിന്നിറങ്ങാൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ?

bussil ninnirangan

കുസൃതി ചോദ്യം
ഒരു ബസ്സിൽ നിന്നിറങ്ങാൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ?

ഈ ചോദ്യത്തിൻറെ ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ താഴെ കമൻ്റ് ചെയ്യുക.

ഉത്തരംആദ്യം ബസ്സിൽ കയറുക

കൂടുതൽ കുസൃതി ചോദ്യങ്ങൾക്കായി ഹോംപേജ് സന്ദർശിക്കൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.