ഒരു ദിവസം ഉറുമ്പ്‌ ഒരു സ്ഥലത്തു പോവുകയായിരുന്നു – കുസൃതി ചോദ്യം

Urumbu Pulchadi Kusruthi Chodyam

കുസൃതി ചോദ്യം

ഒരു ദിവസം ഉറുമ്പ്‌ ഒരു സ്ഥലത്തു പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പുൽച്ചാടി ചോദിച്ചു എങ്ങോട്ടാ പോണേ എന്ന്. അപ്പോൾ ഉറുമ്പ് 36 എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ അർഥം എന്താണ്?

ഉത്തരം


മൂന്നാർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *