ഒരു G നാല് T ചേർന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് | with Answer

ചോദ്യം

കുസൃതി ചോദ്യം

ഒരു G നാല് T ചേർന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക്.

ഇതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാമോ ? ഉത്തരം കിട്ടിയെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക

ഉത്തരം


ORIGINALITY

5 Replies to “ഒരു G നാല് T ചേർന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് | with Answer”

Leave a Reply

Your email address will not be published.