ഒരു കോഴി ഒരു മാസം 20 മുട്ടയിടും.. | Kusruthi Chodyam Answer

Oru kozhi 20 mutta

കുസൃതി ചോദ്യം

കുസൃതി ചോദ്യമാണ് ആലോചിച്ചു ഉത്തരം പറയുക..

ഒരു കോഴി ഒരു മാസം 20 മുട്ടയിടും..
അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലത്തി എത്ര മുട്ടയിടും

ഉത്തരം


കൊല്ലത്തി മുട്ട ഇടില്ല

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *