ഒരു റൂമിൽ 8 പേർ കിടക്കുവായിരുന്നു | Kusruthi Chodyam with Aswer

Funny Questions in Malayalam

കുസൃതി ചോദ്യം

ഒരു റൂമിൽ 8 പേർ കിടക്കുവായിരുന്നു
അതിൽ 7 പേരെ കൊതുക് കുത്തി
ഒരാളെ മാത്രം കൊതുക് കുത്തിയില്ല.

കാരണം എന്തായിരിക്കും?

ഉത്തരം


അയാൾ ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കിടന്നത്

2 Replies to “ഒരു റൂമിൽ 8 പേർ കിടക്കുവായിരുന്നു | Kusruthi Chodyam with Aswer”

Leave a Reply

Your email address will not be published.