ഒരു സംഖ്യയുടെ 30% 42 ആയാൽ 40% എത്ര ?

ഒരു സംഖ്യയുടെ 30% 42 ആയാൽ 40% എത്ര ?

ഉത്തരം


56 ആണ് ഉത്തരം

ഉത്തരം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം

സംഖ്യ ‘a’ ആണെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുക

Equation 1: a * (30/100) = 42
അപ്പോൾ a = 140

Equation 2: 140 * (40/100) = 56

Leave a Reply

Your email address will not be published.