പെട്ടന്ന് ഉയരം കൂടാനുള്ള വഴി ?

uyaram koodanulla vazhi

കുസൃതി ചോദ്യം

പെട്ടന്ന് ഉയരം കൂടാനുള്ള വഴി ?

ഇതിന്റെ ഉത്തരം പറയാം? അറിയാമെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യൂ…

ഉത്തരംഉയരം കുറഞ്ഞവരുടെ അടുത്ത് നിന്നാൽ മതി

Leave a Reply

Your email address will not be published.