പോകുമ്പോൾ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല… വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും..

pokumbol aarum ishtappedunnilla

കുസൃതി ചോദ്യം

പോകുമ്പോൾ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല…
വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും…?

എന്താണ്…?

ഉത്തരം


കറണ്ട്

Leave a Reply

Your email address will not be published.