പോകുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് വരുമ്പോൾ മലയാളം | with Answer

find the place malayalam puzzle

കുസൃതി ചോദ്യം

പോകുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് വരുമ്പോൾ മലയാളം.
ഏതു സ്ഥലം ആണെന്ന് പറയാമോ?

ഉത്തരം


ഗോവ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *