പുരുഷൻമാർ സ്ത്രീകളെ വിളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്ഷരം?

purushanmar sthreekale

കുസൃതി ചോദ്യം

പുരുഷൻമാർ സ്ത്രീകളെ വിളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇംഗ്ളീഷിലെ അക്ഷരം ഏത് ?

ഉത്തരം

D

Leave a Reply

Your email address will not be published.