രാമായണത്തിൻറെ നടുവിൽ കാണുന്ന സ്ത്രീ ആരാണ്? | Answer

kusruthi chodyam

കുസൃതി ചോദ്യം

രാമായണത്തിൻറെ നടുവിൽ കാണുന്ന സ്ത്രീ ആരാണ്?

Hint: ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ഉത്തരവും ഉണ്ട്.

ശെരി ഉത്തരം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ഉത്തരം


മായ

Leave a Reply

Your email address will not be published.