രണ്ടു വശത്തും ദ്വാരം ഉണ്ടെങ്കിലും, വെള്ളം എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തു.

Malayalam IQ Question

മലയാളം IQ ചോദ്യം

രണ്ടു വശത്തും ദ്വാരം ഉണ്ടെങ്കിലും, വെള്ളം എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തു.

ഉത്തരം


സ്ട്രോ

Leave a Reply

Your email address will not be published.