ഷർട്ടിൽ ചായ വീണാൽ എന്ത് ആകും ? – With Answer

shirtil chaaya veenal

കുസൃതി ചോദ്യം

ഷർട്ടിൽ ചായ വീണാൽ എന്ത് ആകും ?

ത്തരം


ടി ഷർട്ട് (T-Shirt)

Share This Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published.