ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ എടുത്തുവെക്കും… ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വലിച്ചെറിയും

ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ എടുത്തുവെക്കും… ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വലിച്ചെറിയും

കുസൃതി ചോദ്യം ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ എടുത്തുവെക്കും…ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വലിച്ചെറിയും… എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ?…