പോകുമ്പോൾ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല… വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും..

പോകുമ്പോൾ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല… വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും..

കുസൃതി ചോദ്യം പോകുമ്പോൾ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല…വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും…? എന്താണ്…?…

ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ എടുത്തുവെക്കും… ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വലിച്ചെറിയും

ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ എടുത്തുവെക്കും… ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വലിച്ചെറിയും

കുസൃതി ചോദ്യം ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ എടുത്തുവെക്കും…ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വലിച്ചെറിയും… എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ?…