തലയുള്ളപ്പോൾ ഉയരം കുറവ് | Kusruthi Chodyam with Answer

തലയുള്ളപ്പോൾ ഉയരം കുറവ് | Kusruthi Chodyam with Answer

തലയുള്ളപ്പോൾ ഉയരം കുറവ്.
തലയില്ലാത്തപ്പോൾ ഉയരം കൂടുതൽ…

എന്താണത്?

ഉത്തരം


തലയിണ (Pillow)

2 Replies to “തലയുള്ളപ്പോൾ ഉയരം കുറവ് | Kusruthi Chodyam with Answer”

Leave a Reply

Your email address will not be published.