തീറ്റ കൊടുത്താൽ ജീവിക്കും | വെള്ളം കൊടുത്താൽ മരിക്കും – with Answer

whatsapp chodyam answer

കുസൃതി ചോദ്യം

തീറ്റ കൊടുത്താൽ ജീവിക്കും
വെള്ളം കൊടുത്താൽ മരിക്കും

ഉത്തരം പറയാമോ?

ഉത്തരം


തീ (Fire)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *